傷跡ê故事

約翰福音書 20: 24-29

2007/02/25林珊宇講於 波士頓台灣基督教會 二二八公義和平紀念主日信息(原文英文黃睿聖翻譯)

我有真chë傷跡。其中一個是t„tò-pêng ê目眉邊。相當小ê,你可能無注意,但是伊t„-hiaChit-ê傷跡有一個故事,t„當我細漢ê時,差不多5歲,我kapê表小弟t„阿公阿媽ês¡g。阮peh到樓梯頂,伊狠(hiông)狠碰一聲門關起來。我tõh tùi樓梯頂lìn落來,樓梯是磨石á,冷koh硬,頂面可能又koh有鋪鐵片。Hit時,我有流血,總是我記得àchit-ê傷跡提醒我有chit-ê事件。

áê福音信息,咱看見傷跡ê力量;chit-ê傷跡ë-tàng鑑定某人ê身分,成做多馬信心ê根據。耶穌有伊ê傷跡,是羅馬人將伊釘t„十字架頂所留落來ê,總是伊對死人中復(koh)活。Chiah-ê傷跡咱講伊ê苦難kapê死。當耶穌復活現身t„學生ê面前,多馬並無t„-hia,因為多馬無看tiõh耶穌手ê釘痕,伊就無相信耶穌已經復活。

咱活t„ 21世紀,受tiõh訓練用科學ê目睭來看世界。咱相信事實,相信咱所看見ê;有形ê täi-chì,ë-tàng透過科學來證明ê。凡若無記載落來ê,或是無真清楚ê記憶ê,lóng會懷疑是˜是確實存在。

á日,咱來探討咱台灣人心底ê傷跡。60年前ê 228日,t„台灣發生大規模ê殘殺事件。這˜是你t„學校或是歷史課本ë-tàng學習ê,因為咱過去ê政府一直teh隱藏這pái ê事件。這並無表示事件無發生,á是無傷跡,歷史ê傷跡猶原t„ teh,t„áê幻燈片裡咱lóng有看見。我˜知影全部ê細節,我無t„-hia。實際上,我iáu未出世。相信在座ê人真chë kap我仝款。有時,咱台灣人親像多馬仝款。咱無親目看tiõh täi-chì ê發生,tiõh懷疑chit-ê悲慘ê事件t„歷史上是˜是真正發生過,咱無看tiõh,歷史無記載落來。照理講,所有事件ê發生lóng àit„歷史ê冊頂面,總是咱無官方ê記錄。

耶穌無因為多馬無相信伊復活來受氣,反倒轉多馬摸伊手頂ê傷跡,耶穌並無án-ne對待其他ê學生。雖然耶穌顯現多馬看是為tiõh boeh證明伊ê復活。實際上,耶穌教示咱事件ê發生無需要親目看見chiah相信。

耶穌講:「Hiah-ê無看見來信ê人,有福氣!」

chitê少年人beh講:「雖然阮無看見當時發生ê事,但是阮beh相信。」雖然我無親身接觸tiõh chit-ê歷史ê傷跡,我猶原感受tiõhê存在。

我對二二八ê瞭解是透過我ê父母kap in ê朋友。藉tiõh紀錄片我重新經歷tiõh chit段失落ê歷史,我ê心因為咱ê苦難有深深ê哀痛。雖然我無親目見證,總是藉tiõh手邊ê資源,我相信!二二八受難者為tiõh台灣犧牲in ê性命,這是事實。In所受ê艱苦是超越我所ë-tàng了解ê,因為in ê遭遇提醒咱是台灣人。喚醒咱對chit片土地ê責任kap愛。Chia有咱ê歷史、祖先以及咱ê親人,是值得咱去phahê

耶穌死了後,基督徒並無受歡迎,聖經記載chë-chë基督徒殉道,tùi教會歷史中thang知早期基督徒被處死,koh h³人誣告講是引起大災難ê原因,親像放火燒羅馬城。因為in對上帝無動搖ê信心,h³ in甘心為信仰來死。早期基督徒堅持in ê信念,因為in知影有比生命koh-khah要緊êIn將痛苦交託耶穌,因為耶穌batin承受苦難,in知影in並無孤單。到現在咱猶原會記得chiah-ê為信仰獻出生命ê基督徒,每年ê 111日,咱t„禮拜中紀念kap感謝in

á日咱是以仝款ê心情來紀念二二八事件。當我teh準備kap計畫今áê服事時,有人問我講為什麼我beh紀念二二八?為什麼ài t„教會中紀念二二八事件? 對我來講,t„ê歷史,t„台灣ê現代歷史上,二二八是一件siöng嚴重ê破壞性事件。Chit-ê事件粉碎了真chëê家庭,因為chit-ê事件,chitê少年人無了解甚至無在意家己是台灣人,soah甘願認同中國,講我是中國人。雖然我厝裡ê˜是受難家屬,我照常感受tiõhê影響。今á日在座ê ˜是台灣同鄉就是教會會友,或是兩項lóng是。T„基督裡咱是兄弟姊妹;對台灣同鄉來講咱藉tiõh文化kap歷史相連作伙。

  á日無論是對二二八受難家屬或是台灣人來講,lóng是一個艱難ê時刻。咱必須問家己,若是咱˜知家己tùi toh位來,怎樣ë-tàng知影家己該往toh位去。若是咱無了解家己,ànë-tàng回應上帝ài咱行êneh ? ná親像耶穌將伊ê使命交託咱一樣;咱承受伊ê精神kap愛來繼續為台灣打拼。

  耶穌ê釘痕是救贖ê記號!伊受凌辱,為咱釘十字架,但是伊並無死,伊復活lah!ê事蹟永遠存在t„ê心底。仝款ê,二二八chit-ê h³人心碎ê歷史事件,會永遠存在t„ê心中,tùi hit一刻起,咱知影咱是誰!tùi hit一刻起,咱知影台灣是一個值得咱流血、流汗來為伊phahkap付出生命ê美麗寶島。

  親像咱ê信仰,tùi hit一刻起,台灣ê民主開始萌芽成長。親像咱ê信仰,tùi hit一刻起,台灣邁過伊艱苦ê試煉。親像咱ê信仰,台灣將繼續成長改變,直到掌握家己ê命運。咱ê國家會得tiõh救贖,因為耶穌是咱ê救主,是咱ê力量ê泉源。

瑪麗安娜•威廉森,一位鼓舞人心ê作家,t„ê冊《回歸真愛》講:每一個人ê出生lóng是為tiõh榮耀主,這˜是指某一kóa人,卻是講每一個人。當咱家己發光,咱無意中照光別人。當咱脫離家己ê驚惶時,咱無意中解放別人ê驚惶。

咱感謝所有經歷二二八事件ê人,為tiõh in所遭遇ê苦難kap經歷ê勇氣獻上咱ê感謝。咱同齊來紀念二二八ê受難者,h³ in ê犧牲成做光來照t„ê中間,解放咱對二二八ê驚惶,無koh成做咱ê負擔。願上帝kap hiah-ê受難ê前輩賜咱力量kap勇氣。(波士頓臺灣基督教會225)